Awanse w DWF Poland

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Miniony rok był w DWF Poland czasem dynamicznego rozwoju, intensywnej pracy, zaangażowania, których odzwierciedleniem są tegoroczne awanse prawników na różnych szczeblach karier. Radosław Cebeliński dołącza do grona starszych partnerów DWF i jednocześnie przystąpi do spółki DWF Poland jako komplementariusz. Na stanowiska Partnerów Lokalnych DWF Poland zostali awansowani Łukasz Gembiś, Weronika Roesler i Ewelina Wętrys, zaś na stanowiska Counseli awansowali Dominika Jędrzejczyk, Patrycja Treder, Paulina Sawicka, Emil Smogorzewski i Maria Kierska. Wszyscy prawnicy są związani z kancelarią od kilku lat i z powodzeniem dynamicznie rozwijają swoje praktyki, czego odzwierciedleniem są tegoroczne promocje.

Radosław Cebeliński jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Radosław jest związany z DWF w Polsce od 2019 roku i jako partner międzynarodowy, kieruje zespołem Banking, Finance & Insolvency Litigation, który zbudował od podstaw i obecnie liczy on blisko trzydziestu prawników. Radosław posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych oraz innych formach rozwiązywania sporów, w tym mediacji i arbitrażu. Reprezentuje instytucje finansowe zarówno jako powodów, jak i pozwanych w pełnym zakresie sporów dotyczących bankowości, finansów i egzekwowania należności. Radosław doradza także kompleksowo wierzycielom, dłużnikom i zarządom spółek w kwestiach dotyczący upadłości i restrukturyzacji z uwzględnieniem reprezentacji w formalnych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Radosław jest rekomendowany przez Legal 500 w kategorii Bankowość i Finanse.

Łukasz Gembiś jest adwokatem i członkiem Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu w DWF w Polsce, w ramach którego kieruje Zespołem Zamówień i Kontraktów Publicznych. Wspiera klientów z różnych sektorów, ze szczególnym naciskiem na branże budowlaną, transportową, nieruchomości oraz przemysł, całym cyklu życia projektów, rozpoczynając od postępowań przetargowych i przygotowania oraz negocjowania umów (w tym FIDIC oraz umowy tailor-made), poprzez wsparcie w trakcie realizacji umowy, w tym zarządzanie ryzykiem konfliktu, aż po prowadzenie sporów na drodze sądowej lub arbitrażowej, z wykorzystaniem całego wachlarza narzędzi procesowych. W jego dotychczasowej praktyce doradzał przy ponad wielkoskalowych 40 projektach budowlanych o łącznej wartości kilku miliardów złotych, obejmujących m. in. budowy dróg, elektrowni, linii kolejowych, oczyszczalni ścieków, inwestycji kubaturowych i przemysłowych. Obecnie jako pełnomocnik polskich i zagranicznych firm z sektora budowlanego, transportowego, nieruchomościowego czy medycznego prowadzi ponad 25 sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi o łącznej wartości roszczeń przekraczającej 550 mln zł. Łukasz jest rekomendowany przez Legal 500 EMEA 2023 w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego i White-Collar Crime. Znalazł się w gronie 35 wybitnych młodych prawników w Polsce w 2021 r. i został nominowany do nagrody Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra 2021, organizowanej przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną.

Weronika Roesler jest adwokatem i członkiem Departamentu Nieruchomości DWF Poland. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektora nieruchomości. Jej praktyka koncentruje się na transakcjach nieruchomościowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości (w tym transakcji typu sale and leaseback oraz transakcji w formule forward sale / forward purchase). Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu komercyjnego oraz umów na potrzeby procesu budowlanego, w tym umów o roboty budowlane i umów o prace projektowe. Nadzoruje przygotowanie badań prawnych due diligence nieruchomości o różnym przeznaczeniu oraz uczestniczy w sporządzaniu raportów due diligence. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną spraw korporacyjnych. Weronika jest członkiem ULI Young Leaders Poland i jest rekomendowana przez Legal 500 w kategorii Nieruchomości.

Ewelina Wętrys jest adwokatem i członkiem Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu w DWF Poland, z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym w rozwiązywaniu i unikaniu sporów. Specjalizuje się w arbitrażu, sporach sądowych i ADR, koncentrując się na sprawach międzynarodowych i transgranicznych, w których zapewnia kompleksowe doradztwo prawne dla znaczących podmiotów z wielu sektorów gospodarki. Ewelina posiada unikalne doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu klientów w złożonych, głośnych arbitrażach handlowych i arbitrażach między inwestorami a państwami, w których działa na rzecz zagranicznych inwestorów i państw. W szczególności, Ewelina posiada bogate doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie regulaminów głównych międzynarodowych instytucji arbitrażowych, w tym ICC, SCC, LCIA, ICSID i SAKiG, a także w arbitrażach ad hoc na podstawie regulaminu UNCITRAL. Ponadto jest członkiem Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie. Ewelina jest regularnie wyróżniana jako Next Generation Partner (Legal 500), Arbitration Future Leader (Who’s Who Legal) oraz znalazła się na liście The Legal 500 Arbitration Powerlist: CEE.

 Dominika Jędrzejczyk jest adwokatem i członkiem Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu oraz Zespołu Projektów Infrastrukturalnych w DWF Poland. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych oraz sprawach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych, w tym w sporach budowlanych (sądowych i arbitrażowych) oraz zarządzaniu roszczeniami. Doświadczenie zawodowe Dominiki obejmuje reprezentację oraz doradztwo na rzecz klientów w sporach budowlanych i technicznych (spory sądowe, arbitrażowe, mediacja; krajowe i zagraniczne), jak również reprezentację klientów w sporach gospodarczych, w tym ze stosunku spółki. Jej doświadczenie obejmuje także zarządzanie roszczeniami (w tym roszczeniami o przedłużenie CnU, roszczeniami o zapłatę kar umownych, o zapłatę oraz związanymi z wadami robót, itd.), a także doradztwo przed wystąpieniem sporu. Zakres doradztwa Dominiki obejmuje wzorce kontraktów FIDIC (Czerwona i Żółta Książka), a także kontrakty EPC “szyte na miarę”. Dominika doradzała w związku z kontraktami zawartymi w reżimie zamówień publicznych, jak i w związku z kontraktami prywatnymi.

Dr Maria Kierska jest adwokatem i członkiem Departamentu Energetyki Odnawialnej oraz Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu w DWF Poland. Specjalizuje się w projektach z zakresu rozwoju morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej oraz umowach sektora OZE (umowach sprzedaży energii typu vPPA, cPPA, umowach deweloperskich na rozwój projektów OZE, umowach na dostawę urządzeń, generalne wykonawstwo oraz usługi utrzymaniowe). Zajmuje się również postępowaniami spornymi przed sądami powszechnymi z zakresu prawa umów handlowych, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, o roboty budowlane (w tym FIDIC), odpowiedzialności odszkodowawczej, a także postępowaniami zabezpieczającymi, gdzie z sukcesami reprezentuje klientów, głównie z sektora energetyki odnawialnej oraz budowlanego. Reprezentuje klientów podczas negocjacji i mediacji gospodarczych. Maria doradza w kwestiach transakcyjnych, regulacyjnych (w tym zw. z reżimem cenowym dla energii odnawialnej), oraz nieruchomościowych związanych z instalacjami energii odnawialnej w Polsce, w tym morskiej energetyki wiatrowej. Jest autorką i współautorką licznych opracowań branżowych zw. z systemem wsparcia i rozwojem projektów OZE, oraz umów typu cPPA. Prowadzi warsztaty z tej tematyki dla branży oraz studentów studiów podyplomowych. Maria jest rekomendowana przez Legal 500 w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne. 

Paulina Sawicka jest adwokatem i członkiem Zespołu Zamówień Publicznych w ramach Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu. Paulina posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie zamówień publicznych na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych realizujących inwestycje infrastrukturalne, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego i drogowego. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie na rzecz podmiotów publicznych na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności na przygotowywaniu projektów dokumentacji przetargowej, wydawaniu opinii prawnych, a także wspieraniu zamawiających podczas prac komisji przetargowych. Doradza wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia, w tym w zakresie prawidłowości przygotowanych ofert, wyjaśnień i dokumentów składanych w toku przetargu, a także reprezentuje wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zakres doradztwa prawnego świadczonego przez Paulinę obejmuje również wsparcie klientów na etapie realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, w tym w szczególności opartych na wzorach kontraktowych FIDIC. Świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi klientów na etapie realizacji inwestycji, w tym dochodzenia roszczeń wykonawców, tworzenia umów podwykonawczych czy negocjowania zmian postanowień umownych. Paulina jest rekomendowana przez Legal 500 w kategorii Zamówienia Publiczne.

Dr Emil Smogorzewski jest adwokatem i członkiem Departament Prawa Pracy i Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu w DWF Poland. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prawem pracy, a także w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. W swojej praktyce zawodowej dr Emil Smogorzewski zajmuje się całą gamą spraw z zakresu prawa pracy ubezpieczeń społecznych, obejmujących m.in. sprawy związane z molestowaniem seksualnym, mobbingiem, dyskryminacją, zwolnieniami grupowymi, wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz śmiertelnymi wypadkami przy pracy. Emil zapewnia także klientom wsparcie we wdrażaniu programów dobrowolnych odejść pracowników, Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Doradza również w przygotowaniu i rozwijaniu aktów wewnątrzzakładowych (regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin pracy zdalnej, itp.). Emil posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw sądowych, które wymagają wiedzy z szerokiego spektrum dziedzin prawa, obejmujących m.in. opcje walutowe, projekty IT, roszczenia odszkodowawcze wobec portów lotniczych, naruszenie dóbr osobistych, spory korporacyjne (o wyłączenie wspólnika ze spółki, o rozwiązanie spółki), przestępstwa “białych kołnierzyków”.

Patrycja Treder jest adwokatem i członkiem Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu oraz Zespołu Projektów Infrastrukturalnych w DWF Poland. Patrycja posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów w wielu sektorach gospodarczych, w tym sporów sądowych, arbitrażu, negocjacji ugodowych i mediacji. Posiada również unikalne doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa inwestycyjnego, reprezentując zarówno państwa, jak i inwestorów zagranicznych w międzynarodowych arbitrażach inwestor-państwo. Patrycja regularnie zapewnia klientom kompleksowe wsparcie prawne przy realizacji projektów infrastrukturalnych na wszystkich etapach, w tym na etapie negocjacji umów, realizacji projektu, zarządzania roszczeniami. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z wielu sektorów, w tym energetyki, gospodarki odpadami, ropy i gazu, nieruchomości, transportu. Patrycja regularnie występuje na konferencjach prawnych i branżowych oraz jest autorką licznych publikacji, w tym m.in. jest współautorką rozdziału poświęconego arbitrażowi inwestycyjnemu w Polsce w międzynarodowej publikacji książkowej: “Arbitraż inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej: Prawo i praktyka”, pod redakcją Csongora Nagy’ego (2019).

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów