Kancelaria JDP obroniła przed sądem okręgowym zamówienie publiczne dla konsorcjum Polimex-Trakcja za ponad 400 mln zł

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Procedura o udzielenie zamówienia na wykonanie sześciu kilometrów torów tramwajowych trwała ponad rok. W toku procedury wybór najkorzystniejszej oferty został dwukrotnie zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie do Sądu Okręgowego, gdzie postępowanie dwukrotnie rozstrzygnięto na korzyść konsorcjum Polimex – Trakcja.

Jak zaznacza kancelaria JDP, wyrok jest szczególnie ważny z perspektywy wykonawców chcących ubiegać się o zamówienie publiczne, a którzy pozostają w sporze sądowym z innym zamawiającym. Sąd podtrzymał w całości wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, w którym Izba podkreśliła, że nieuzasadnionym jest wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji, gdy ten pozostaje w sporze sądowym z innym zamawiającym. Izba podniosła wówczas, że istnienie sporu sądowego miedzy wykonawcą a inwestorem nie daje podstaw do jednoznacznego przyjęcia zaistnienia przesłanki rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, co jest niezbędne do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2 czerwca konsorcjum podpisało umowę z Gminą Olsztyn na realizację inwestycji. Kontrakt obejmuje m. in. budowę torowiska i trakcji tramwajowej, budowę peronów tramwajowych i tramwajowo-autobusowych z wiatami i urządzeniami informacji pasażerskiej, budowę węzła przesiadkowego Wysoka Brama, a także wykonanie estakady tramwajowej o długości 270 m i przebudowę skrzyżowań oraz ulic wzdłuż trasy (ok. 6,6 km). W ramach nowej inwestycji powstaną chodniki i drogi dla rowerów, oświetlenie terenu wraz z sieciami i sygnalizacją świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Umowa obejmuje również dostarczenie elementów małej architektury i zagospodarowanie zieleni. Wartość całego kontraktu wynosi 327,77 mln PLN netto. Prace mają potrwać 26 miesięcy.

Z kancelarii JDP konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., Trakcja S.A. reprezentowali radca prawny Wojciech Merkwa kierujący zespołem zamówień publicznych, radca prawny Piotr Duma, adwokat Iwo Franaszczyk oraz aplikant. adwokacki Aleksandra Blukacz.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów