Prawnicy LSW doradzają grupie Gemini w sporze z Naczelną Izbą Aptekarską. Zapadł wyrok I instancji

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Początek sporu

Powództwo Gemini Apps zostało wytoczone w lipcu ubiegłego roku. Wówczas pojawiły się doniesienia prasowe o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w aplikacji Recepta Gemini oraz, kluczowy w tej sprawie, komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej, w którym Izba powołując się na publikacje prasowe między innymi wyrażała sprzeciw wobec działań Gemini polegających na nieuprawnionym podbieraniu danych pacjentów oraz poddawaniu ich procesom profilowania. Szczegółowo opisywał to serwis prawo.pl oraz aptekarski.com.

Wyrok I instancji według Gemini…

Jak pisze w swoim komunikacie Gemini Polska, Sąd przyznał rację Gemini, że formułowanie przez Naczelną Izbę Aptekarską niesprawdzonych zarzutów pod adresem aplikacji, bez podjęcia jakiejkolwiek próby ich wcześniejszej weryfikacji, jest naruszeniem podstawowych standardów profesjonalizmu obowiązujących samorządy zawodowe. 

Publikując zniesławiające komunikaty, NIA poważnie wykroczyła poza swoje kompetencje na rynku farmaceutycznym, działała bez rozwagi i bez świadomości konsekwencji, jakie wiążą się dla członków rynku farmaceutycznego z niesprawiedliwymi osądami tak poważnej jak ona instytucji – pisze spółka. 

– To jest istotny i ważny wyrok, bo pokazuje, że każdy uczestnik profesjonalnego rynku musi działać w sposób szczególnie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę jakie są fakty. Tutaj Sąd bardzo wyraźnie wskazał, że działania NIA było działaniem nie tylko nie profesjonalnym, ale wręcz skandalicznym. Wydanie komunikatu, który Sąd w swoim uzasadnieniu określił jako lincz na przedsiębiorcy, uznał tego typu działanie za naruszenie dóbr osobistych i w tym kontekście nakazał natychmiastowe usunięcie komunikatu, i co istotne wpłatę na cele charytatywne, na hospicjum wskazane przez Spółkę Gemini. To ważny wyrok, bo pokazujący również tego rodzaju instytucjom jak NIA, że nie mogą wykraczać poza ramy swojego funkcjonowania. Wyrok potwierdza zatem, że jakiekolwiek negatywne twierdzenia Naczelnej Izby Aptekarskiej pod kątem aplikacji “Recepta Gemini” są całkowicie nieprawdziwe. Sąd wytknął również, że ponad rok bez żadnych orzeczeń tych organów [organów ścigania i UODO – przyp.] najwyraźniej potwierdza fakt, że nie ma zarzutów w stosunku do tej aplikacji – stwierdza w komunikacie Gemini Polska adwokat Maciej Ślusarek. 

…i według Naczelnej Izby Aptekarskiej 

Nieco inaczej do rozstrzygnięcia Sądu podchodzi Naczelna Izba Aptekarska. 

Spośród pięciu żądań zawartych w pozwie Sąd przychylił się w pełni do jednego i częściowo do drugiego, w pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo – pisze w swoim komunikacie NIA. Jak precyzuje Izba, Sąd nie znalazł m.in. podstaw do uwzględniania żądania dotyczącego opublikowania przeprosin przez NIA oraz żądania nakazania NIA określonego działania.

Izba przyznaje, że Sąd nakazał jej usunięcie komunikatu z 1 lipca 2020 r. ze strony internetowej NIA oraz wpłatę na cel charytatywny. Jak dodaje NIA, z całą pewnością Sąd nie rozstrzygnął, co do prawidłowości funkcjonowania stworzonej przez powoda aplikacji, Sąd zakwestionował przede wszystkim kategoryczność sformułowań zawartych w komunikacie z 1 lipca 2020 r.

Naczelna Izba Aptekarska decyzję o ewentualne apelacji ma podjąć po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. 

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów