Ubezpieczenie transakcji M&A i RE to już standard. Polisy ułatwiają finalizację transakcji

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Ubezpieczenie W&I w swej istocie chroni kupującego przed stratą finansową spowodowaną naruszeniem zapewnień i gwarancji udzielonych przez sprzedającego w ramach transakcji M&A lub nieruchomościowej i pokrywa wszelkie nieznane i nieujawnione w badaniach due diligence ryzyka. Ubezpieczenie jest zatem znaczącym uzupełnieniem audytu prawnego, chroni nabywcę przed ryzykiem związanym ze stanem prawnym, podatkowym oraz finansowym przedmiotu transakcji.

Ubezpieczenia transakcyjne to remedium nie tylko na nieujawnione zagrożenia. Mogą być także dobrym rozwiązaniem na zabezpieczenie znanych i ujawnionych już ryzyk. W zależności od konkretnej transakcji, ubezpieczenie może pokrywać wszystkie ryzyka związane z zawieraną umową lub konkretnie określone, ograniczając tym samym odpowiedzialność ubezpieczyciela do zdefiniowanych w ramach transakcji zdarzeń.

Na przykład, gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomość, której  stan prawny nie jest jasny i powoduje to istotny wzrost ryzyka dla obu stron transakcji, istnieje możliwość ubezpieczenia tytułu  (title insurance), które przenosi ryzyko transakcyjne na ubezpieczyciela. Gdy pojawia się ryzyko w postaci toczącego się sporu sądowego, można zabezpieczyć negatywne skutki takiego postępowania przy pomocy ubezpieczenia warunkowego zobowiązania (contingent liability). Ubezpieczyciele  oferują także ubezpieczenie zobowiązań podatkowych (tax liabilty). 

Podkreślić trzeba jednak, że ze względu na duże straty, które mogą powodować te ryzyka, ich ubezpieczenia oferowane są na indywidualnie ustalanych warunkach, odmiennych od standardowej polisy W&I. Dodatkowo, wskazać należy, że ryzyko musi być mierzalne oraz mieć odpowiednią skalę kwotową, powinno także charakteryzować się niskim prawdopodobieństwem materializacji. Identyfikacja  ryzyka powinna być poparta odpowiednią opinią ekspertów z danej dziedziny, doradców lub kancelarii prawnych. 

Wszystkie wymienione zalety ubezpieczeń M&A powodują, że mogą one znacząco wpływać na proces negocjacji pomiędzy stronami, w tym niejednokrotnie po prostu go skracać. Ponadto, coraz częściej mamy do czynienia z istotnym ograniczeniem odpowiedzialności sprzedającego, co po stronie kupującego powoduje potrzebę dodatkowego zabezpieczenia jego interesów. Ubezpieczyciele w takich przypadkach proponują konkretne zapisy postanowień umownych, tak aby transakcja mogła stać się przedmiotem ubezpieczenia, a interesy stron mogły zostać zabezpieczone. 

Wymienione wyżej ubezpieczenia  pokrywają ryzyka, które często jawią się jako „deal breakers”, stąd zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania jest bardzo duże i z pewnością będzie wzrastać. 

Autorka: Magdalena Kluczek, Head of M&A Willis Towers Watson Polska

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów