Adwokaci nie chcą umów o pracę ani reklamy

Opublikowano

Nasi Partnerzy

W piątek (17 września) w Bydgoszczy adwokaci kontynuowali rozpoczęty w marcu XIII Krajowy Zjazd Adwokatury. Wtedy wybierali nowe władze, teraz zebrali się na części programowej zjazdu. Termin “zebrali się” należy traktować nieco metaforycznie, bo obrady zorganizowano w formie hybrydowej. Część delegatów była na sali w Bydgoszczy, część uczestniczyła w zjeździe zdalnie. 

I to właśnie forma obrad była przedmiotem pierwszych dyskusji części programowej KZA. Pojawiły się postulaty o zwołanie zjazdu w formie stacjonarnej, a nawet kwestionujące ważność obecnego zgromadzenia – to mając na uwadze, że decyzję o formie obrad podjęła NRA, a nie sami delegaci na KZA. Ostatecznie jednak odrzucono wnioski o przerwanie obrad czy zwołanie nadzwyczajnego zjazdu. 

Po przebrnięciu przez wnioski formalne i część wstępną adwokaci przystąpili do dyskusji nad projektem Zbioru Zasad i Godności Zawodu – Kodeksu Etyki. Dominowały raczej głosy poddające pod wątpliwość ten projekt. Wskazywano między innymi na trudną do przyjęcia dychotomię norm – normy powinności i normy bezwzględnie obowiązujące. Pojawiały się również opinie, że być może nowy Kodeks Etyki wcale nie jest potrzebny i lepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie poprawek do tego już obowiązującego. 

Umowa o pracę dla adwokatów – ten temat powraca, co jakiś czas i wzbudza duże emocje. XIII Krajowy Zjazd Adwokatury przynajmniej na jakiś czas te emocje ostudził, o ile wręcz nie zamroził problemu. Delegaci zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko uchwale zalecającej NRA “podjęcie działań zmierzających do poszerzenia katalogu form wykonywania zawodu w sposób zapewniający adwokatom i adwokatom równe szanse na rynku pracy” oraz przewidującej wprost wprowadzenie do tego katalogu umowy o pracę. Na 280 głosujących 166 było przeciw tej uchwale, za opowiedziało się 100 delegatów, reszta wstrzymała się od głosu. 

Podobnie było w innej również szeroko komentowanej kwestii – reklama. Projekt uchwały w tej sprawie przewidywał zobowiązanie NRA do działań zmierzających do zniesienia zakazu reklamy w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu. Zgodnie z projektem uchwały, reklama taka powinna być zgodna z prawem, nie naruszać tajemnicy zawodowej, a także odnosić się do faktycznie wykonywanej działalności adwokackiej. Na 281 głosów, 153 były przeciw uchwale, 113 za, reszta to głosy wstrzymujące. 

XIII KZA odrzucił także uchwałę zakładającą transmisje obrad Naczelnej Rady Adwokackiej dla adwokatów, a także uchwałę przewidującą strój urzędowy dla aplikantów adwokackich występujących w sądach. 

Za czym więc opowiedzieli się adwokaci podczas XIII KZA? W pierwszej kolejności trzeba wskazać na doniosłe uchwały w sprawie ochrony praworządności oraz w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości i ochrony zawodu adwokata. Przyjęto je przez aklamację.

Już nie przez aklamację, ale przy zdecydowanej większości głosów “za” (255 na 272 głosy) podjęto uchwałę zobowiązującą NRA do podjęcia działań zmierzających do ustawowego zdefiniowania usług prawnych oraz zapewnienia możliwości świadczenia tych usług tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

Podjęto także uchwałę zobowiązującą NRA do podjęcia “energicznych działań” w celu wprowadzenia przymusu adwokackiego w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi. Poza tym przyjęto również uchwałę dotyczącą “urzędówek”. NRA została zobowiązana do działań zmierzających do reformy systemu pomocy z urzędu, tak by zapewnić adwokatom terminową wypłatę wynagrodzeń, możliwość wypłaty zaliczek oraz urealnienie wynagrodzeń i zbliżenie ich wysokości do stawek rynkowych. 

Uwagę zwraca także uchwała dotycząca współpracy z funduszami typu litigation funding. NRA ma wypracować ramy regulaminowe dla współpracy adwokatów z takimi funduszami.

Poza tym przyjęto również uchwały w sprawie wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań szkolenia aplikantów adwokackich, wymaganych od adwokatów procedur w obszarze przeciwdziałania praniu „brudnych pieniędzy”, zadań powierzonych Naczelnej Radzie Adwokackiej w kadencji 2021-2025. 

Treść uchwał zostanie opublikowana po ich podpisaniu przez Prezydium Zjazdu.

Podczas XIII KZA przyznano także Wielkie Odznaki Adwokatura Zasłużonym. Otrzymali je prof. dr. hab. Adamowi Strzemboszowi oraz pośmiertnie: adw. dr Romanowi Hrabarowi oraz adw. Zbigniewowi Orłowi.

Całość obrad części programowej XIII KZA jest dostępna na YouTube.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów