Pięciu nowych partnerów DLA Piper

Opublikowano

Nasi Partnerzy

Na stanowisko equity partnerów DLA Piper zostali promowani Agnieszka Lehwark z zespołu nieruchomości i Bartłomiej Palusiak z zespołu prawa rynków finansowych, projektów infrastrukturalnych i restrukturyzacji. Natomiast nominacje na partnerów lokalnych otrzymali: Adriana Mierzwa-Bronikowska, kierująca praktyką projects, Łukasz Jankowski, szef praktyki energetycznej, oraz Rafał Kluziak z zespołu fuzji i przejęć.

Agnieszka Lehwark, Bartłomiej Palusiak, Adriana Mierzwa-Bronikowska, Łukasz Jankowski, Rafał Kluziak

– Doceniamy wybitne osiągnięcia naszych prawników, ich doskonałą znajomość zagadnień biznesowych oraz zaufanie, jakim obdarzyli ich nasi klienci. Znajduje to odzwierciedlenie w ostatnich awansach w naszej kancelarii – powiedział Krzysztof Kycia, partner współzarządzający DLA Piper w Warszawie.

– Naszą receptą na sukces jest tworzenie możliwości rozwoju prawnikom i doradcom podatkowym. Partnerzy DLA Piper w Polsce w większości zostali awansowi wewnętrznie – powiedział Jacek Giziński, partner współzarządzający DLA Piper w Warszawie.

Agnieszka Lehwark od ponad 10 lat doradza klientom na wszystkich etapach projektów nieruchomościowych, w szczególności projektów deweloperskich – od strukturyzacji, poprzez badania due diligence i nabycia nieruchomości, umowy dotyczące realizacji obiektów, umowy najmu, aż do sprzedaży. Wspiera międzynarodowych deweloperów powierzchni magazynowych i produkcyjnych swoim bogatym doświadczeniem w realizacji projektów deweloperskich. Doradza także inwestorom kupującym nieruchomości komercyjne na wszystkich etapach transakcji.

Bartłomiej Palusiak specjalizuje się w bankowości i finansowaniu transakcji, szczególnie na rynku nieruchomości. Doradza kredytodawcom, kredytobiorcom, emitentom obligacji, funduszom i dostawcom kredytów pomostowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów transgranicznych. Uczestniczył w największych transakcjach, jakie miały miejsce w ostatnich latach na rynku polskim w zakresie finansowania nieruchomości.

Adriana Mierzwa-Bronikowska specjalizuje się w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule project finance i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Od ponad 20 lat doradza podmiotom publicznym, prywatnym oraz podmiotom finansującym w projektach z sektora energetyki, transportu, opieki zdrowotnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wspiera klientów na wszystkich etapach realizacji projektów – od strukturyzacji, przez przygotowanie i negocjowanie umów, w tym umów z podwykonawcami do pozyskiwania finansowania oraz na etapie ich realizacji. Jest współautorem czterotomowej publikacji „Wytyczne PPP”, wydanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest także członkiem rady International Project Finance Association.

Łukasz Jankowski specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii elektrycznej i źródeł odnawialnych. Realizował szereg projektów na rzecz spółek obrotu energią oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, m.in. projektów infrastrukturalnych i postępowań regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach, od postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po reprezentację spółek energetycznych przed Sądem Najwyższym. Wspiera klientów w transakcjach z zakresu odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz doradza przy projektach OZE.

Rafał Kluziak posiada bogate doświadczenie w lokalnym i międzynarodowym doradztwie transakcyjnym (M&A) oraz prawie rynków kapitałowych. Pracuje dla polskich i międzynarodowych inwestorów branżowych i finansowych (w szczególności czołowych funduszy private equity i venture capital) oraz przedsiębiorców. Obsługuje transakcje przejęć spółek prywatnych i publicznych, joint-venture, wezwania oraz tworzenie wehikułów inwestycyjnych. Zajmuje się także doradztwem regulacyjnym w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz funduszy. Na początku kariery pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się nadzorem nad firmami inwestycyjnymi. Jest absolwentem Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Warszawskie biuro DLA Piper w sumie, po tych awansach, ma 18 partnerów.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią DLA Piper.

Najnowsze artykuły

Więcej podobnych artykułów